شباهت عجیب نواده دختری ناصرالدین شاه با او

عکسی که شباهت عجیب یکی از نوادگان دختری ناصرالدین شاه با او را نشان می‌دهد.

در میان نوادگان فراوان ناصرالدین شاه عصمت الدوله شباهت های بسیاری زیادی با شاه قاجار داشته است.فاواپرس / عصمت الدوله شباهت عجیب نواده دختری ناصرالدین شاه با او

فاواپرس / عصمت الدوله شباهت عجیب نواده دختری ناصرالدین شاه با او

  

پیام بگذارید