تصویر تبلیغ

انرژی

عدم وجود نهاد مستقل تصمیم‌گیر و مجری، حلقه مفقوده هوشمندسازی انرژی

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول «عدم وجود نهاد مستقل و متشکل از…

فاواپرس فاواپرس

ورود سداد به بخش‌های پیشران انرژی کشور بسیار اثرگذار است

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با حضور در غرفه بانک ملی…

فاواپرس فاواپرس