تصویر تبلیغ

بیمه بیکاری

جزییات تغییر قانون بیمه بیکاری چیست؟

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از پیشنهاد کاهش…

فاواپرس فاواپرس

آموزش دریافت بیمه بیکاری؛ راهکارها و مدارک مورد نیاز ۱۴۰۲

بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی بر…

فاواپرس فاواپرس