ال جی

خرس

ماجرای دردناک خرس کوکایینی در دنیای واقعی

اگر پستانداری بزرگ جثه چون خرس حجم زیادی کوکایین بخورد، چه اتفاقی…

فاواپرس فاواپرس