ال جی

خیریه

خروج نام بیل گیتس از فهرست ثروتمندترین افراد با اختصاص بخشی از ثروتش به خیریه‌ها

بیل گیتس متعهد شده که با تخصیص دادن ثروتش به اقدامات خیرخواهانه،…

فاواپرس فاواپرس