آرشیو برچسب

مرکز ماهر

رخدادهای امنیتی نباید مانع اختلال در ارایه خدمات الکترونیکی شود

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد تا از داده‌های خود به گونه‌ای پشتیبانی و نگهداری کنند تا در صورت بروز رخدادهای امنیتی یا رخدادهای منجر به اختلال، در ارائه خدمات اختلالی ایجاد نشود و امکان ارئه آن خدمات وجود داشته…