ال جی

ژنتیک

اجداد نیمی از مردم ساحل شرق آفریقا، ایرانی هستند

مطالعه‌ای روی DNAهای چندصدساله، وضعیت پیچیده اجداد مردم ساحل شرق آفریقا را…

فاواپرس فاواپرس

زایمان موفق چندین بچه از دو همجنس

در آزمایشی پیشگامانه، دانشمندان با استفاده از ژن‌های دو همجنس، نوزادی را…

فاواپرس فاواپرس